Aitu ganīšana  

 

.

 

Ieva mēģina sarunāt "pa labam" ar "Straumēnu" aitu bara līderi Bēku.

 

 

Ganīšanas pamatprincipi

.

Instinkts

.
Instinkts ir pamatu pamats, uz kura balstās pārējie ganīšanas principi. Ganīšanas instinkts rodas no suņa alkām darīt kaut ko ar lopiem. Pastāv milzum daudz variāciju par to, kā tieši izpaužas ganīšanas instinkts. Tas ir atkarīgs no ganu suņu šķirnes, bet var atšķirties atkarībā no katra suņa rakstura vienas šķirnes ietvaros.
Vispirms suņus var kategorizēt pēc tā, vai viņi ir "pulcētāji" ("gathering dog") vai "dzenātāji" ("driving dog"). Suņi – pulcētāji cenšas lenkt vai dzīt lopiņus kopā. Turpretī suņi – dzenātāji tiecas dzīt ganāmpulku prom no saimnieka, ar visai minimālu noslieci uz ganāmpulka savākšanu un atvešanu. No tā izriet, ka trenējot suņus – dzenātājus, nepieciešama atšķirīga pieeja apmācībai. Dažādās suņu šķirnēs ir saskatāmas viena vai abu instinktu pazīmes dažādās attīstības pakāpēs. Mēs, garspalvainie kolliji, esam "dzenātāji" - to der ielāgot.
Suņi ar pulcēšanas instinktu, būdami pirmo reizi iepazīstināti ar lopiem, var sākt riņķot ap tiem pa ārējo apļa robežu, censties virzīt ganāmpulku saimnieka virzienā, vai iespiest lopus pie aploka nožogojuma. Viņi īpaši vēro un iedarbojas uz ganāmpulka līderiem. Suņi – dzenātāji ir tendēti turēties aiz ganāmpulka, pārvietojoties kopā ar to. Lielākā atšķirība starp suni – pulcētāju un suni - dzenātāju ir tāda, kas suns – pulcētājs strādā saimniekam un saimnieka vajadzībām, turpretī suns – dzenātājs strādā tikai saimnieka vajadzībām, tam ir vienalga - dzīt ganāmpulku klāt vai prom no saimnieka. Dažkārt suns – dzenātājs var izrādīt tieksmi "vadīt" ganāmpulku un, ja piespiež lopus pie aploka, izskatās pēc suņa - pulcētāja, lai gan ar pavisam ko citu padomā. Bieži abu tipu suņi cenšas noturēt ganāmpulku pilnīgi nekustīgu. Brīdī, kad lopi sāk kustēties vai skriet, suņi cenšas tos apstādināt vai sākt "vadīt".
Atkarībā no šķirnes suņi sliecas demonstrēt pārsvarā vai nu suņa - pulcētāja, vai nu suņa – dzenātāja rakstura īpašības. Dažas šķirnes vai atsevišķi šķirnes pārstāvji neizrāda izteiktas noslieces uz pulcēšanu vai dzenāšanu. Borderkolliji visi ir gandrīz izteikti suņi – pulcētāji, bet mēs, garspalvainie kolliji, esam "dzenātāji" - to der ielāgot. Vēl reizēm pulcētāju darbošanos tautā dēvē par "savācošo" ganīšanu, bet otro veikumu - par "tradicionālo" ganīšanu.
Sunim piemītošais raksturs, protams, ietekmē apmācības programmu, bet ar to nevajadzētu ierobežot suņa veicamos uzdevumus. Ikvienam trenētam ganu sunim, neatkarīgi no šķirnes, ir jāspēj veikt gan lopu pulcēšanu, gan dzīšanu. 
.
Dabiskās spējas

.
Dabiskās spējas ir instinkta turpinājums, kas ir attiecināmas uz suņa spēju "nolasīt" ganāmpulku vai situāciju un pienācīgi reaģēt. Dabiskā spēja ganīt var būt pirmā, kas izzūd, kad tiek uzsākta selekcijas programma, kas veic atlasi citu spēju attīstībai! Ne visi suņi ar ganu instinktu ir apveltīti ar dabiskām ganīšanas spējām. Suņiem piemīt dabiskās spējas ganīt ļoti dažādās pakāpēs. Suns ar mazāk izteiktām dabiskām spējām var būt vieglāk apmācāms, jo ir vājāka iedzimtā tieksme darboties "kā daba liek". Lai gan vēlāk, kad no suņa tiks prasīta patstāvīga darbošanās, tam būs vairāk problēmu, jo dabiskās spējas ir vājas. Šādus suņus var viegli padarīt par to, ko sauc par "nospied pogu!", ar to domājot, ka suns strādā tikai pēc saimnieka komandām, bet nevis "lasot" ganāmpulku.
Suns, kuram piemīt lielas dabiskās spējas, var būt grūti apmācāms. Lai gan, galu galā, šādam sunim būs plašāks pielietojums un viņš būs vispusīgāk attīstīts. Augsts dabisko spēju līmenis varētu būt gudrības, pareizās attieksmes, ganīšanas kāres un kalpošanas tieksmes kombinācija, kā arī spēja novērtēt un izturēt spiedienu un adekvāti rīkoties.
.
Spiediens (stress)

.
Spiediens ir spēks, kuru suņi jūt, kad ganāmpulks izrāda savu gribu vai kustas. Papildus tam treniņos suns jutīs spiedienu gan no ganāmpulka, gan no saimnieka. Suņa atbildes reakcijas tiek vadītas atkarībā no iekšējās reakcijas uz spiedienu. Dažkārt ganāmpulka spiedienu var izraisīt pats suns, piemēram, kad cenšas iekustināt ganāmpulku. Saimnieks bieži rada papildspiedienu uz suni, kad pāragri izvirza tam palielinātas prasības, kas pārsniedz jauna suņa spējas.
Spiediens, kuru izraisa ganāmpulks, apkārtējā vide un saimnieks, var radīt jaunam sunim sajūtu, ka no viņa tiek gaidīta nepārtraukta reaģēšana. Šāds jauneklis bieži vien nezina, kā pareizi reaģēt uz spiedienu, un viņa reakcijas var izpausties dažādos veidos atkarībā no suņa instinktiem un dabiskām spējām. Jūsu kā saimnieka uzdevums ir izprast spiediena veidus, kas ietekmē suni un palīdzēt iemācīties vēlamo reaģēšanas veidu.
Spēja "just" spiedienu ir tas, kas padara suni par īstu ganu. Suns, kas ir bagātīgi apdāvināts ar šādu spēju, var kļūt par nepārvaramu problēmu nepieredzējušam saimniekam. Šādas spējas variējas atkarībā no suņu šķirnes. Pateicoties ilggadīgai selekcijai, borderkolliji ir apveltīti ar augstu spēju just spiedienu, ganāmpulka tieksmi uzsākt kustību, pat vēl pirms lopi ir izkustējušies no vietas, bet daudzu citu šķirņu pārstāvji šīs spējas ir zaudējuši, tostarp, kolliji.
.
Līdzsvars
.
Līdzsvars ir pamats suņa spējai virzīt ganāmpulku neatkarīgi no paša suņa instinkta tipa. Maz pieredzējušam saimniekam to ir jāizprot vispirms. Līdzsvars ir balstīts uz ganāmpulka kustību un suņa reakciju uz šo kustību, tā lai suns izvietotos pareizā pozīcijā attiecībā pret lopiem un saimnieku. Pēc suņa saprašanas "pareizā pozīcija" ir tāda, kas neļauj ganāmpulkam izbēgt no saimnieka. Suņa instinktīvais mērķis ir "nodibināt līdzsvaru" vai "sasniegt līdzsvara punktu", kas izpaužas tieksmē apturēt jebkādu ganāmpulka pārvietošanos.
.
Attiecība starp spiedienu un līdzsvaru
.
Spiediena un līdzsvara jēdzieni ir ļoti tuvi un balstās uz lopu un / vai saimnieka darbībām un suņa reakciju uz šīm darbībām:
1. Lopu vai saimnieka kustība rada darbību.
2. Šī darbība izraisa spiedienu, uz kuru suns reaģē.
3. Suns reaģē, lai nodibinātu vai sasniegtu līdzsvaru (ganāmpulks nekustas).
4. Kad visi spiedieni ir izlīdzināti, tiek sasniegts līdzsvars. Šajā brīdī suns visvairāk jūt, ka ganāmpulks ir viņa kontrolē vai arī ir novērsta lopu bēgšana. Spiedienu izlīdzināšana ir ganīšanas instinkta un spēju rezultāts.
Suņa – pulcētāja gadījumā spiedieni tiek izlīdzināti un līdzsvars sasniegts, kad lopi ir sadzīti un noturēti pie saimnieka, neatkarīgi no tā, vai saimnieks kustas vai stāv uz vietas. Suns – dzenātājs spiedienu izlīdzina un sasniedz līdzsvaru, kad lopi ir vai nu padarīti nekustīgi (piemēram, piespiesti pie aploka nožogojuma) vai tiek pārvietoti jebkurā noteiktā virzienā.
Apmācības agrīnajās stadijās ļoti svarīgi ir saglabāt suņa dabiskos instinktus un spējas ļaujot viņam pašam nodibināt līdzsvaru. Ja jūs neizprotat vai ignorējat spiedienu un līdzsvaru, jūs radīsiet ļoti saspringtas situācijas. Atkārtoti pieprasot no suņa neņemt vērā spiedienus vai apstāties, kad līdzsvars vēl nav sasniegts, jūs varat panākt, ka suns "pagriež muguru" (vairs nevēlas ganīt). Vai arī tas var apdraudēt suņa pašpārliecību darbā ar ganāmpulku līdz tādai pakāpei, ka spēja "lasīt" lopus var pazust pavisam! Jauniem ganu suņiem ir jājūt, ka viņi ir "uzvarētāji" attiecībā uz līdzsvaru (paklausot instinktam, nevis komandai) un tad pakāpeniski suņus jāradina pie domas, ka viņiem ne vienmēr ir "jāuzvar" (paklausot komandai, nevis instinktam). 
Virzoties uz priekšu apmācībā kopā ar suni, jūs abi iemācīsieties strādāt ar līdzsvaru un izmantot to savām vajadzībām. Līdzsvara atkārtota izjaukšana un nodibināšana ir nepieciešama, lai radītu spiedienu, kas palīdz sasniegt vēlamo mērķi. Piemēram, lai suns - pulcētājs dzītu lopus prom no saimnieka, sunim ir jārada spiediens no ganāmpulka aizmugures, kas nonāk pretrunā ar suņa instinktu pulcēt. Lai piespiestu lopus iet taisnā līnijā, suns nevar izmantot to pašu spiedienu, ko izmanto, lai noturētu ganāmpulku uz vietas. Sunim ir jārada nevienāds, bet pastāvīgs spiediens, lai reaģētu uz ganāmpulka tendencēm virzīties nepareizā virzienā un vienlaicīgi mudinot lopus virzīties pareizi. Šāda prasme nenāk viegli suņiem ar izteiktu pulcētāja instinktu! Tikai pateicoties suņa cieņai pret saimnieku un vēlmei pakalpot, ir iespējams iemācīt sunim kontrolēt savas dabiskās tieksmes un pielietot instinktu un spējas jūsu norādījumu izpildei.
Suņus – dzenātājus dēļ viņu dabiskās tieksmes dzīt lopus prom ir jāapmāca vākt ganāmpulku kopā. Tas var būt sarežģīti. Bet, izmantojot vēlmi pakalpot saimniekam, dzīšanas instinktu var nomākt un iemācīt sunim pulcināt vai piedzīt lopus (pie saimnieka).
.
Izpratne par jūsu suni

.
Spēja saprast suni ikdienā un treniņos ir katra saimnieka ļoti svarīga īpašība. Tā nosaka, vai rezultātā jūs nonāksiet pie labi, viduvēji vai slikti apmācīta suņa. Spiediens no komandām, kas tiek dotas, lai izpildītu jūsu pieprasījumu, atšķiras no spiediena, kas rodas no ganāmpulka vai saimnieka pārvietošanās, vai vides apstākļiem. Nevajadzīgas komandas, kas ir dotas nelaikā vai nevietā, rada pārlieku spiedienu, ar kuru suns, ņemot vērā viņa attīstību, brieduma vai apmācības pakāpi, var netikt galā. Saimnieka nespēja izprast, kad un kādas komandas ir liekas vai apgrūtinošas, var būt ārkārtīgi kaitīga jaunam sunim!
Sākot strādāt ar suni, jums jābūt ļoti acīgam, pētot suņa attieksmi un darbības. Pārlieka spiediena pazīmes izpaužas, kad suns atkārtoti pagriež galvu prom no ganāmpulka, zaudē interesi vai entuziasmu, vai kā kopējais panīkums. Īpašos gadījumos suns var pat pamest pļavu.
Ja jūs redzat kādu jo norādītiem pārliekā spiediena simptomiem, nekavējoties atkārtoti izvērtējiet savu rīcību. Analizējiet, vai nav pārkāpti spiediena un līdzsvara principi. Nekavējoties atvieglojiet uzdevumu sunim! Mainiet nodarbības tēmu vai pārejiet pie citas darba fāzes. Atceraties, jūs neesat ātruma skrējiena dalībnieks. Jūs nesaņemsiet balvu par visātrāk apmācīto suni, bet jūs varat gūt ilggadīgu prieku, ejot ganos kopā ar vislabāk apmācīto suni!
Saprotiet, ka suns ārkārtīgi vēlētos darīt visu pa jūsu prātam. Bet tajā pašā laikā viņš jūt nepieciešamību darīt to, kam ir audzēts – sekot instinktam. Svarīgi, lai jūs pārņemtu kontroli un lēnām salāgotu suņa vēlmi pakalpot ar dabiskā instinkta noteikto impulsu, pamazām panākot komandas pārsvaru par instinktu. Katru reizi, kad jūs uzspiežat savas komandas prioritāti pāri instinktam, kad suns tam nav gatavs, jūs atstājat "caurumus" suņa mentālā attieksmē un kopējā audzināšanas darbā. Šie "caurumi" var palikt neaizlāpīti visā suņa tālākajā karjerā. Mērķis ir iegūt augsti apmācītu suni, nezaudējot neko no viņa vērtīgām dabiskām spējām, ar kurām jūs sākāt apmācību. Tieši tādēļ ir nepieciešamība visā apmācības procesā nepārtraukti sekot stresa izraisītajām problēmām.
Strādājot un dodot komandas vienu pēc otras, trenēts suns reaģē šādi: viņš dzird jūsu komandu un ātri reaģē, tad atgriežas pie sava domāšanas veida. Suns dzird citu komandu, rīkojas pēc saimnieka norādījuma un ātri atgriežas pie saviem instinktiem, lai tiktu galā ar spiedienu un līdzsvaru saskaņā ar pēdējo komandu. Vēl viens veids, kā aplūkot šo procesu, ir iztēloties saimnieku par "treneri", bet suni par "spēlētāju". 
Jūs dodat signālu un suns nekavējoties reaģē. Tajā pat laikā jūsu sunim ir pašam jādomā, kā vislabāk tikt galā ar jūsu komandu, balstoties uz dabiskiem instinktiem. Tas arī ir visgrūtākais uzdevums! Sunim jāreaģē uz komandu un tūlīt pat jāatgriežas savu instinktu pasaulē, lai reaģētu uz spiediena un līdzsvara izmaiņām saskaņā ar jūsu komandu. Esiet uzmanīgi! Pastāvīgi centieties izprast savu suni!
.
Izpratne par jūsu aitām

.
Spēja izprast aitas ir svarīga, lai palīdzētu jūsu sunim, bet tas nav viegli. Jums ir jāprot uztvert signālus, kas liecinātu par to, ko aitas vēl tikai gatavojas darīt. Tas var būt sarežģīti, īpaši, ja jūs neesat radis strādāt ar lopiem un jums to nav. Kopumā tas ir viens no panākumu stūrakmeņiem. Tad, kad jūsu suns būs apmācīts, aitu izprašana jums kļūs par mākslu un zinātni.
Jācenšas sākt izprast aitas jau no paša treniņu sākuma. Ja ganāmpulks sāk pārvietoties, kad jūs to negaidījāt, pajautājiet sev, kādēļ tas ir noticis? Kādus signālus es neuztvēru? Padomājiet par to!
Izvērtējiet visas iespējas, ko aitas var iesākt, un izlemiet, ko jūs varētu darīt, lai ganāmpulks nenovirzītos no jūsu izvēlētā ceļa. Par šo tēmu var runāt bezgalīgi. Ļoti svarīgi ir strādāt un būt kopā ar ganāmpulku tik ilgi, lai reakcija uz tā kustībām kļūtu gandrīz instinktīva. Jums jāprot saskatīt mazus aitu uzvedības indikatorus: galvas pagriezienu, kas var iezīmēt iespējamās kustības virzienu, ausu kustību, kas var liecināt par trauksmi, galvas stāvokli, ja galva ir pacelta augstu, aitas gatavojas skriet, ja galva ir zemu, aitas ir dusmīgas vai spītīgas. Tajā pat laikā jums ir jāseko jūsu suņa noskaņojumam. Atcerieties, ka suns sapratīs, kā "nolasīt" aitas daudz agrāk nekā jūs. 
.
Jūsu suņa komforts un diskomforts

.
Apmācībā daudz būs atkarīgs no tā, vai jūs sapratīsiet, kā jūtas jūsu suns - komfortabli vai nē. Svarīgi apmācībā ir palīdzēt jūsu sunim justies labi un neļaut viņam nonākt diskomforta situācijā.
Piemēram, ja jūs atrodaties situācijā, kuru nekontrolējat, jūs, visticamāk, jūtaties nelāgi. Ja jūs kontrolējat situāciju, jūs esat atslābinātāks. Suņa jūtas ir tieši tādas pašas un dažādās situācijas radīs atšķirīgas sajūtas.
Situācija, kas parasti rada sunim diskomforta sajūtu, ir darbs pārāk tuvu aitām. Lai labāk to saprastu, pavērojiet jūsu kaķi, kas paslēpies mauriņā un novēro putniņu. Kamēr kaķis ir attālumā un tuvojas, viņa kustības ir brīvas, kaut arī viņa mērķis ir skaidrs. Tuvojoties putnam, kaķa kustību valoda paliek intensīva un saspringta, muskuļi izspiežas un aste sāk dauzīties. Brīdī pirms lēciena kaķis jūt sevi ļoti nekomfortabli. Kritiskajā brīdī pirms lēciena kaķa "slepkavas mehānisms" ir uzvilkts līdz pēdējam. Tas ir veids, kā daba nodrošina, lai kaķis būs paēdis. Tie paši spēki nosaka jūsu suņa sajūtas attiecībā uz attālumu no ganāmpulka.
Suņa atrašanās tuvu aitām padara tās nervozas un tramīgas. Kad aitas kļūst nervozas, suns to izjūt kā kontroles zudumu un pats sāk saspringt. Suns sāk tuvoties aitām, nezinot, ko vēl viņš varētu darīt, lai atgūtu kontroli, un paļaujas uz instinktu. Pietuvojoties vēl vairāk, suņa "slepkavas mehānisms" tiek uzvilkts un tas viss bieži beidzas ar kodienu (grip). Šā iemesla dēļ daudzi treneri uzsver nepieciešamību turēt suni pa labu gabalu (off) vai prom no aitām (away from sheep).
Liekot sunim uzturēties attālumā, jūs palīdzēsiet viņam saglabāt komforta sajūtu. Kad suns ir attālumā, aitas atslābinās un suns var atslābināties, jūtot, ka kontrolē situāciju. Jūtot kontroli, suns jūtas labi. Tas liek visam notikt gludi un dod jums un sunim laiku apdomāt nākamo rīcību. Ja jūs konsekventi turēsiet suni attālumā no aitām, suns pats drīz iemācīsies radīt sev šo komfortablo stāvokli. Distances saglabāšana starp suni un aitām, kas ļauj sunim justies labi, saucas "komforta zona". Attālums, kas nepieciešams komforta zonas nodibināšanai un uzturēšanai, ir atkarīga no lopiem, suņu šķirnes un konkrētas situācijas.
Vēl treniņu procesā diskomfortu var radīt mēģinājumi piespiest jaunu suni apstāties, pirms ir sasniegts līdzsvars pret jums un aitām. Tas nonāk pretrunā ar suņa instinktu un rada spriedzi, kas var būt graujoša sunim agrīnajās darba stadijās. Nav īsti skaidrs, kas tieši izraisa visvairāk stresa sunim ar dabisko spēju pārpilnību - spēks, ar kuru jūs piespiežat viņu pastāties, nesasniedzot līdzsvaru, vai pati apstāšanās pirms līdzsvara sasniegšanas. Bet ir skaidrs pavisam noteikti, ka tas rada milzumdaudz problēmu. Sunim var zust interese un entuziasms, viņš var pārvērsties par "nospied podziņu!" tipa suni, kas reaģē tikai uz komandām, viņš iemācās neuzticēties saimniekam un nepakļauties. Īpašos gadījumos suns vienkārši aiziet prom vai vairs nevēlas ganīt.
Kā rakstīja Mērija Džona, darba suņu eksperte un vairāku grāmatu autore:
"Suņa mērķim vajadzētu būt aitu uzticības iegūšana un sadarbības nodibināšana. Sunim jāspēj droši pieiet aitām un pat iejukt barā, liekot tām izklīst. Māksla ir vadīt ganāmpulku, neradot aitās satraukumu, uzburt tādu kā radniecības sajūtu, lai aitas ticētu, ka suns pats zina, ko ar viņām darīt, un nemurmina kaut ko nesakarīgu un neslapstās apkārt bez vajadzības. Labs suns saprot, ka katrai viņa kustībai ir noteikts mērķis. Vadoties pēc saimnieka balss, viņš pārvietosies, lai veidotu noteiktu zīmējumu, kas atbilst saimnieka norādījumiem. Nē, suns neizprot zīmējumu, bet viņš izprot paklausību - tādu, kas rodas no uzticības saimniekam". Tādējādi treniņos vienmēr ir jāatceras, cik svarīgi ir radīt komfortablu vidi jaunajam sunim, lai palīdzētu iesācējam saprast, kas ir nepieciešams, un kā rīkoties dažādās situācijās.

.

N.B. Atcerieties, ka citas šķirnes suņi pļavā nekad nedarbosies tā, kā to dara borderkolliji! Ja jūs, esot cita suņa īpašnieks, no ganīšanas esat gaidījis tieši to, lai jūsu suns kopētu daudzos video redzamās borderkolliju kustības un manieres, labāk atmetiet šai nodarbei ar roku.

.

un Mārtiņš Vērdiņš.

 


  


 
 
 
 

2000-2022 © Kolliju portāls. Visas tiesības patur autors.

0